کاربردپذیری در وب

تعریف کاربردپذیری از دیدگاه « سازمان بین‌المللی استانداردسازی »: میزانی که یک محصول می‌تواند توسط کاربران خاصی برای رسیدن به هدفی معین، مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده، ضمن داشتن اثربخشی و کارایی، رضایت کاربر را در زمینهٔ مورد استفاده تأمین کند. در این کتاب به کاربردپذیری در وب پرداخته شده است.

دانلود چک‌لیست (فارسی) کاربردپذیری USERFOCUS